Стандарт Windows шрифтлары

Windows 2000 системында татар хәрефләре белән язу өчен беренче тапкыр рәсми рәвештә махсус раскладка өстәлде. Димәк, стандарт шрифтлар да татар хәрефләрен дөрес итеп күрсәтә башлады. Аңарчы төрле гиклар (алдынгы карашлы кешеләр, техник фикерләүчеләр һ.б.ш. мәгънә) тарафыннан үзгәртелгән шрифтлар кулланып кына язып була иде. Һәм әлеге үзгәртелгән шрифтлар урнаштырылмаган санакларда татарча текст урынына "кракозябралар" күрсәтелә иде. Әйткәнемчә, барысы да Windows 2000 чыккач үзгәрде. Әмма андагы барлык шрифтлар да татарча хәрефләрне дөрес күрсәтми иде. Алай гына да түгел, урыс хәрефләрен дөрес күрсәтмәүче шрифтлар да бар иде һәм аларның саны да күп иде. Шуңа күрә татарчаны дөрес күрсәтүче шрифтларның азлыгына аптырарга кирәкми. Еллар үтә торды, стандарт шрифтлар саны артканнан артты, яңарак версияләр чыкты, урыс хәрефләрен кулланып язып була торганнары да күбәйде. Әмма татар хәрефләрен дөрес күрсәтүче шрифтлар саны әллә ни артмады.

Әлеге язмада мин Windows Vista һәм 7 операция системнарындагы стандарт шрифтлар һәм аларның татар хәрефләрен күрсәтүләре (яшел төс белән) турында мәгълүмат күрсәтеп үтәм.

***

Aharoni Bold
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

Andalus
Version 5.00 (Vista), 5.92 (7)

Angsana New
Version 5.00 (Vista, 7)

Angsana New Bold
Version 5.00 (Vista, 7)

Angsana New Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

Angsana New Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

AngsanaUPC
Version 5.00 (Vista, 7)

AngsanaUPC Bold
Version 5.00 (Vista, 7)

AngsanaUPC Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

AngsanaUPC Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

Aparajita
Version 5.91 (7)

Aparajita Bold
Version 5.91 (7)

Aparajita Bold Italic
Version 5.91 (7)

Aparajita Italic
Version 5.91 (7)

Arabic Typesetting
Version 5.01 (Vista), 5.91 (7)

Arial
Version 5.01 (Vista), 5.06 (7)

Arial Black
Version 5.00 (Vista), 5.06 (7)

Arial Bold
Version 5.01 (Vista), 5.06 (7)

Arial Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.06 (7)

Arial Italic
Version 5.00 (Vista), 5.06 (7)

Batang
Version 5.00 (Vista, 7)

BatangChe
Version 5.00 (Vista, 7)

Browallia New
Version 5.00 (Vista, 7)

Browallia New Bold
Version 5.00 (Vista, 7)

Browallia New Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

Browallia New Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

BrowalliaUPC
Version 5.00 (Vista, 7)

BrowalliaUPC Bold
Version 5.00 (Vista, 7)

BrowalliaUPC Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

BrowalliaUPC Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

Calibri
Version 5.00 (Vista), 5.62 (7)

Calibri Bold
Version 5.00 (Vista), 5.62 (7)

Calibri Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.62 (7)

Calibri Italic
Version 5.00 (Vista), 5.62 (7)

Cambria
Version 5.00 (Vista), 5.93 (7)

Cambria Bold
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

Cambria Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

Cambria Italic
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

Cambria Math
Version 5.00 (Vista), 5.93 (7)

Candara
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7)

Candara Bold
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7)

Candara Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7)

Candara Italic
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7)

Comic Sans MS
Version 5.00 (Vista, 7)

Comic Sans MS Bold
Version 5.00 (Vista, 7)

Consolas
Version 5.00 (Vista), 5.22 (7)

Consolas Bold
Version 5.00 (Vista), 5.22 (7)

Consolas Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.22 (7)

Consolas Italic
Version 5.00 (Vista), 5.22 (7)

Constantia
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

Constantia Bold
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

Constantia Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

Constantia Italic
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

Corbel
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7)

Corbel Bold
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7)

Corbel Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7)

Corbel Italic
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7)

Cordia New
Version 5.00 (Vista, 7)

Cordia New Bold
Version 5.00 (Vista, 7)

Cordia New Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

Cordia New Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

CordiaUPC
Version 5.00 (Vista, 7)

CordiaUPC Bold
Version 5.00 (Vista, 7)

CordiaUPC Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

CordiaUPC Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

Courier New
Version 5.00 (Vista), 5.11 (7)

Courier New Bold
Version 5.00 (Vista), 5.11 (7)

Courier New Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.11 (7)

Courier New Italic
Version 5.00 (Vista), 5.11 (7)

DaunPenh
Version 5.00 (Vista, 7)

David
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

David Bold
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

DFKai-SB
Version 5.00 (Vista, 7)

DilleniaUPC
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

DilleniaUPC Bold
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

DilleniaUPC Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

DilleniaUPC Italic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

DokChampa
Version 5.00 (Vista, 7)

Dotum
Version 5.00 (Vista, 7)

DotumChe
Version 5.00 (Vista, 7)

Ebrima
Version 5.00 (7)

Ebrima Bold
Version 5.00 (7)

Estrangelo Edessa
Version 5.00 (Vista, 7)

EucrosiaUPC
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

EucrosiaUPC Bold
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

EucrosiaUPC Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

EucrosiaUPC Italic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

Euphemia
Version 5.00 (Vista, 7)

FangSong
Version 5.01 (Vista, 7)

Franklin Gothic Medium
Version 5.01 (Vista, 7)

Franklin Gothic Medium Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

FrankRuehl
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

FreesiaUPC
Version 5.01 (Vista, 7)

FreesiaUPC Bold
Version 5.01 (Vista, 7)

FreesiaUPC Bold Italic
Version 5.01 (Vista, 7)

FreesiaUPC Italic
Version 5.01 (Vista, 7)

Gabriola
Version 5.90 (7)

Gautami
Version 5.02 (Vista), 5.90 (7)

Gautami Bold
Version 5.90 (7)

Georgia
Version 5.00 (Vista, 7)

Georgia Bold
Version 5.00 (Vista, 7)

Georgia Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

Georgia Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

Gisha
Version 5.00 (Vista, 7)

Gisha Bold
Version 5.00 (Vista, 7)

Gulim
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

GulimChe
Version 5.00 (Vista, 7)

Gungsuh
Version 5.00 (Vista, 7)

GungsuhChe
Version 5.00 (Vista, 7)

Impact
Version 5.00 (Vista, 7)

IrisUPC
Version 5.01 (Vista, 7)

IrisUPC Bold
Version 5.01 (Vista, 7)

IrisUPC Bold Italic
Version 5.01 (Vista, 7)

IrisUPC Italic
Version 5.01 (Vista, 7)

Iskoola Pota
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

IskoolaPota-Bold
Version 5.90 (7)

JasmineUPC
Version 5.01 (Vista, 7)

JasmineUPC Bold
Version 5.01 (Vista, 7)

JasmineUPC Bold Italic
Version 5.01 (Vista, 7)

JasmineUPC Italic
Version 5.01 (Vista, 7)

KaiTi
Version 5.01 (Vista, 7)

Kalinga
Version 5.01 (Vista), 5.90 (7)

Kalinga Bold
Version 5.90 (7)

Kartika
Version 5.02 (Vista), 5.90 (7)

Kartika Bold
Version 5.90 (7)

Khmer UI
Version 5.00 (7)

Khmer UI Bold
Version 5.00 (7)

KodchiangUPC
Version 5.01 (Vista, 7)

KodchiangUPC Bold
Version 5.01 (Vista, 7)

KodchiangUPC Bold Italic
Version 5.01 (Vista, 7)

KodchiangUPC Italic
Version 5.01 (Vista, 7)

Kokila
Version 5.91 (7)

Kokila Bold
Version 5.91 (7)

Kokila Bold Italic
Version 5.91 (7)

Kokila Italic
Version 5.91 (7)

Lao UI
Version 5.00 (7)

Lao UI Bold
Version 5.00 (7)

Latha
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

Latha Bold
Version 5.90 (7)

Leelawadee
Version 5.00 (Vista, 7)

Leelawadee Bold
Version 5.00 (Vista, 7)

Levenim MT
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

Levenim MT Bold
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

LilyUPC
Version 5.01 (Vista, 7)

LilyUPC Bold
Version 5.01 (Vista, 7)

LilyUPC Bold Italic
Version 5.01 (Vista, 7)

LilyUPC Italic
Version 5.01 (Vista, 7)

Lucida Console
Version 5.00 (Vista, 7)

Lucida Sans Unicode
Version 5.00 (Vista, 7)

Malgun Gothic
Version 5.00 (Vista), 6.11 (7)

Malgun Gothic Bold
Version 5.00 (Vista), 6.00 (7)

Mangal
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

Mangal Bold
Version 5.90 (7)

Marlett
Version 5.00 (Vista, 7)

Meiryo
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7)

Meiryo Bold
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7)

Meiryo Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7)

Meiryo Italic
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7)

Meiryo UI
Version 6.02 (7)

Meiryo UI Bold
Version 6.02 (7)

Meiryo UI Bold Italic
Version 6.02 (7)

Meiryo UI Italic
Version 6.02 (7)

Microsoft Himalaya
Version 5.00 (Vista, 7)

Microsoft JhengHei
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7)

Microsoft JhengHei Bold
Version 5.00 (Vista), 6.00 (7)

Microsoft New Tai Lue
Version 5.90 (7)

Microsoft New Tai Lue Bold
Version 5.90 (7)

Microsoft PhagsPa
Version 5.90 (7)

Microsoft PhagsPa Bold
Version 5.90 (7)

Microsoft Sans Serif
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

Microsoft Tai Le
Version 5.90 (7)

Microsoft Tai Le Bold
Version 5.90 (7)

Microsoft Uighur
Version 5.00 (Vista), 5.91 (7)

Microsoft YaHei
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7)

Microsoft YaHei Bold
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7)

Microsoft Yi Baiti
Version 5.00 (Vista, 7)

MingLiU
Version 6.02 (Vista), 7.00 (7)

MingLiU_HKSCS
Version 6.02 (Vista), 7.00 (7)

MingLiU_HKSCS-ExtB
Version 5.00 (Vista), 7.00 (7)

MingLiU-ExtB
Version 5.00 (Vista), 7.00 (7)

Miriam
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

Miriam Fixed
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

Mongolian Baiti
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

MoolBoran
Version 5.00 (Vista, 7)

MS Gothic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

MS Mincho
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

MS PGothic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

MS PMincho
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

MS UI Gothic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

MV Boli
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

Narkisim
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

NSimSun
Version 5.00 (Vista), 5.03 (7)

Nyala
Version 5.00 (Vista, 7)

Palatino Linotype
Version 5.00 (Vista, 7)

Palatino Linotype Bold
Version 5.00 (Vista, 7)

Palatino Linotype Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

Palatino Linotype Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

Plantagenet Cherokee
Version 5.00 (Vista, 7)

PMingLiU
Version 6.02 (Vista), 7.00 (7)

PMingLiU-ExtB
Version 5.00 (Vista), 7.00 (7)

Raavi
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

Raavi Bold
Version 5.90 (7)

Rod
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

Sakkal Majalla
Version 5.01 (7)

Sakkal Majalla Bold
Version 5.01 (7)

Segoe Print
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

Segoe Print Bold
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

Segoe Script
Version 5.00 (Vista, 7)

Segoe Script Bold
Version 5.00 (Vista, 7)

Segoe UI
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

Segoe UI Bold
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

Segoe UI Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

Segoe UI Italic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

Segoe UI Light
Version 5.00 (7)

Segoe UI Semibold
Version 5.00 (7)

Segoe UI Symbol
Version 5.00 (7)

Shonar Bangla
Version 5.91 (7)

Shonar Bangla Bold
Version 5.91 (7)

Shruti
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

Shruti Bold
Version 5.90 (7)

SimHei
Version 5.01 (Vista, 7)

Simplified Arabic
Version 5.00 (Vista), 5.92 (7)

Simplified Arabic Bold
Version 5.00 (Vista), 5.92 (7)

Simplified Arabic Fixed
Version 5.00 (Vista), 5.92 (7)

SimSun
Version 5.00 (Vista), 5.03 (7)

SimSun-ExtB
Version 5.00 (Vista, 7)

Sylfaen
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7)

Symbol
Version 5.00 (Vista, 7)

Tahoma
Version 5.01 (Vista), 5.06 (7)

Tahoma Bold
Version 5.01 (Vista), 5.06 (7)

Times New Roman
Version 5.01 (Vista), 5.05 (7)

Times New Roman Bold
Version 5.01 (Vista), 5.05 (7)

Times New Roman Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.05 (7)

Times New Roman Italic
Version 5.00 (Vista), 5.05 (7)

Traditional Arabic
Version 5.00 (Vista), 5.92 (7)

Traditional Arabic Bold
Version 5.00 (Vista), 5.92 (7)

Trebuchet MS
Version 5.00 (Vista, 7)

Trebuchet MS Bold
Version 5.00 (Vista, 7)

Trebuchet MS Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

Trebuchet MS Italic
Version 5.00 (Vista, 7)

Tunga
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7)

Tunga Bold
Version 5.90 (7)

Utsaah
Version 5.91 (7)

Utsaah Bold
Version 5.91 (7)

Utsaah Bold Italic
Version 5.91 (7)

Utsaah Italic
Version 5.91 (7)

Vani
Version 5.91 (7)

Vani Bold
Version 5.91 (7)

Verdana
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

Verdana Bold
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

Verdana Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

Verdana Italic
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7)

Vijaya
Version 5.91 (7)

Vijaya Bold
Version 5.91 (7)

Vrinda
Version 5.90 (Vista, 7)

Vrinda Bold
Version 5.90 (7)

Webdings
Version 5.00 (Vista, 7)

Wingdings
Version 5.00 (Vista, 7)

***

Чыганак: http://www.microsoft.com/typography/fonts/default.aspx

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Татарские алфавиты на латинице

Претензия к магазину «DNS»: кому-нибудь может пригодиться.

alexa.com "кыздыра" (narod.ru - татар сайты)